Тоон мэдээлэл
Тоон мэдээлэл

Бид 2012 оноос хойш сургалтын явцад гарах өөрчлөлтүүдийг тусгаж хөтөлбөрөө шинэчлэх, сургалтыг тасралтгүй сайжруулахад АСSВР-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг сургалтын үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлсээр ирлээ.