Тоон мэдээлэл
Тоон мэдээлэл

Бид 2012 оноос хойш сургалтын явцад гарах өөрчлөлтүүдийг тусгаж хөтөлбөрөө шинэчлэх, сургалтыг тасралтгүй сайжруулахад АСSВР-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг сургалтын үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлсээр ирлээ.

ЭЗҮДС нь АСSВР-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг сургалтын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож сурахуйн үр дүнгийн хөтөлбөр боловсруулсан.
ЭЗҮДС-ийн сурахуйн үр дүнгийн хөтөлбөрийн зорилго нь оюутан суралцагчдын сурхауйн үр дүнг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, эргэх холбоо тогтоох, үр дүнд шинжилгээ хийснээр Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд ЭЗҮДС-ийн төгсөгчдийн чанарыг сайжруулах боломжтой болно.

4.0-с дээш үнэлгээтэй оюутнуудын хувь

toon1


Дотоодын үнэлгээний дундаж үзүүлэлт

toon1

Энэхүү үнэлгээ нь улирлын, төгсөлтийн, дадлагын үнэлгээний дундаж үнэлгээ бөгөөд үнэлгээг сайжруулах шалтгаанаас тухайн үнэлгээний дунджийг задлан шинжилбэл дараах үр дүн гарсан болно.

1. Улирлын шалгалтын үр дүн
Улирлын шалгалтанд дараах жишиг хичээлүүдийн үнэлгээнээс бүрдсэн болно. Үүнд: Бизнесийн ёсзүй, Санхүү менежмент, Бизнесийн хүрээ дэлхийн дахинд, Нягтлан бодох бүртгэл, Бизнесийн эрхзүй, Маркетинг, Микро экономик, Макро экономик, Үйлдвэрлэл ба үйл ажиллагааны менежмент, Хүний нөөцийн менежмент гэх мэт цогц хичээлүүдээс бүрдсэн болно.

Нийт хичээлийн улирлын шалгалтан дахь рубрик үнэлгээний индекс

toon1

2. Төгсөлтийн шалгалтын үр дүн
Төгсөгч оюутнууд өмнө үзсэн нийт хичээлийн агуулгын хүрээнд төгсөлтийн шалгалтаа өгөх буюу түүнд орших агуулга ерөнхийгөөс нарийвчилсан агуулгатай байна. Шалгалт нь онол, практикийн цогц чадварын агуулгатай байна.

Төгсөлтийн шалгалтын рубрик үнэлгээний индекс
toon1

 

3. Дадлагын шалгалтын үр дүн

Дадлагын үнэлгээнд ЭЗҮДС-ийн оюутнуудын онолын мэдлэгийг практик чадвартай хослуулан хэрэглэх, түүнийг хэрэглээний судлагдахуунд үнэлгээ ногдуулдаг. Энэхүү шалгуурыг мэргэшсэн болон гадаад байгууллагуудын үнэлгээ хамрагдана.

Дадлагын дундаж үнэлгээ

toon1