ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Өргөн мэдлэг, бүтээлч сэтгэлгээ, хөрвөх чадвар бүхий чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.
АЛСЫН ХАРАА
Боловсролын үйлчилгээний чанараар нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, сургалт-судалгааны үйл ажилагааг хослуулсан тэргүүлэх сургуулийн нэг байна.
ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  • Профессор-багш нарын нэгдмэл үйл ажиллагаа
  • Суралцагчдын бүтээлч, хариуцлагатай мөн чанар
  • Сонирхогч талуудын үр бүтээлтэй хамтын ажиллагаа

УРИА
Эрхэм баялаг – эрдэм боловсрол.