Хөгжлийн хөтөлбөр

 • Эдийн засаг-менежментийн чиглэл бүхий төрөлжсөн сургалттай
 • Мэргэшсэн профессор-багш нарын баг ажилладаг
 • 2 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн
 • 3 удаа аттестатчилагдсан
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай анхны дээд сургууль
 • АНУ-ын АСВSP магадлан итгэмжлэлийн сертификат бүхий
 • Их, дээд сургуулиудын консорциумын гишүүн
 • Хамгийн хөрвөх чадвартай мэргэжлээр сургалт явуулдаг
Мэргэжил Индекс Сургалтын хэлбэр Суралцах жил Зэрэг, цол
1 Уул уурхайн (үйлдвэрлэлийн) эдийн засаг-менежмент D340900 өдөр 4 жил Бакалавр
2 Санхүү-эдийн засаг (олон улсын худалдаа, даатгал, валютын эдийн засаг) D342800 өдөр
эчнээ
4 жил
2-2.5 жил
Бакалавр
3 Банкны эдийн засаг, ня-бо D342700 өдөр 4 жил Бакалавр
4 Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага D340700 өдөр 4 жил Бакалавр
5 Олон улсын харилцаа, эдийн засаг D312000 өдөр 4 жил Бакалавр
6 Нягтлан бодох бүртгэл D341400 өдөр
орой
эчнээ
4 жил
2-2.5 жил
2-2.5 жил
Бакалавр
7 Төрийн захиргааны удирдлага D340200 өдөр
эчнээ
4 жил
2-2.5 жил
Бакалавр
8 Бизнесийн эдийн засаг, менежмент (аялал жуулчлал, худалдаа) D310700 өдөр
эчнээ
4 жил
2-2.5 жил
Бакалавр
9 Татварын эдийн засаг, ня-бо D341500 өдөр 4 жил Бакалавр
10 Бизнесийн удирдлага E340100 өдөр 2 жил Магистр
11 Төрийн захиргааны удирдлага E340200 өдөр 2 жил Магистр
 • ЕБДС-ийг А ба В үнэлгээтэй төгсөгчид шууд элсэнэ
 • Олон улс болон улс, аймаг орон нутгийн чанартай төрөл бүрийн уралдаанд шагналт байр эзэлсэн төгсөгчид шууд элсэнэ
 • Олимпиадад шагналт байр эзэлсэн төгсөгчид шууд элсэнэ
 • Өдрийн ангид суралцагч оюутнууд төрөөс сар бүр цалин авах боломжтой
 • Төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламж, тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой
 • Онц суралцсан, шилдэг оюутан сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдэлнэ
 • Америк, Герман, Австрали, Тайвань, Хятад, Малайз, Солонгос зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад шилдэг оюутнуудыг шилжүүлэн суралцуулна
 • Онцгой амжилт гаргасан оюутныг дотоод, гадаадын тэтгэлэгт хамруулна
 • Оюутны байраар хангана